روش ها و انواع جراحی های چاقی

بیمار دراتاق عمل ابتدا تحت بیهوشی عمومی قرار میگیرد. اقدامات کنترل کننده فشارخون و مانیتورینگ قلب وگازهای خونی و سیستم تنفسی درحین عمل جراحی برای تثبیت شرایط همودینامیک بیمار انجام میشود.
بیمار می‌بایست در وضعیت نیمه ایستاده با پا‌های باز قرار بگیرد وبه تخت عمل فیکس گردد به نحوی كه جراح در موضع بین دو پای مریض بایستد و دستیار جراح در سمت چپ بیمار و دستیاری که دوربین را نگه میدارد درسمت راست بیمار قرارمیگیرد.
پرستار اسكراب در سمت چپ وپائینتر از دستیارجراح می ایستد. مانیتور اصلی در بالای سر بیمار در مجاور دستگاه بی هوشی واقع می‌شود. باورود 5 تروكار عمل جراحی شروع می‌گردد، یك تروكار 10 تا 11 میلی‌متری برای ورود دوربین در بالای ناف، یك تروكار 12 تا 15 میلی‌متری برای ورود ابزاردوخت ودوز (استپلر) در خط زیربغلی چپ، و یک تروکار ۱۲ دیگر در خط زیربغلی راست ودو تروكار 5 میلی‌متری جهت بالانگهداشتن كبد و ورود وسایل دیگرلاپاراسكوپی درمنتهای سمت چپ وراست تروکارهای ۱۲.
عمل جراحی با پرکردن شکم از گازکربنیک و ایجاد میدان دید کافی برای حرکت وسایل ظریف جراحی شروع می شود .
اینکه چه روشی برای جراحی بیمار اعمال گردد باید ازقبل ازعمل طراحی و پلان گذاری شده باشد .
روشهای جراحی چاقی مفرط بر سه گونه است :
۱) روشهایی که باعث محدودیت ورود مواد غذایی به دستگاه گوارش می شوند ؛ مانند حلقه گذاری معده و اسلیو معده .
۲) روشهایی که علاوه بر محدودیت در ورود غذا به معده باعث کاهش جذب آنها هم میشود ؛ مثل بای پس معده ، مینی بای پس معده ، اسلیو معده توام با سوئیچ اثنی عشر .
۳) روشهایی که فقط بر سوء جذب مواد غذایی متمرکز است و محدودیت ورود غذا به معده چندان مدنظر قرار نمیگیرد مانند انحراف صفرا و لوزالمعده .