فیلم عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا - کوله سیستکتومی

فیلم عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی ( کوله سیستکتومی ) توسط دکتر مجید سادات منصوری

 

پخش سریع برای کاربران داخل ایران